ବ୍ୟାଗ୍ ସିରିଜ୍ |

ଆମର ମିଶ୍ରଣର ପରିସର ଏବଂ ଏକ ମାଇକ୍ରୋଲଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହିତ ଯାହା ସର୍ବଦା ବଦଳିଥାଏ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଛୁ |

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
  • shouye
  • shouye2

ଆମ ବିଷୟରେ

ଶିଆଜୁଆଙ୍ଗ ସହର ଲାନହୁଆ ୟିସାଇଟ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୋ।, LTDବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସ୍ independent ାଧୀନ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରକୁ ଏକତ୍ର କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

ଅଧିକ ବୁ understand ନ୍ତୁ |

ଗରମ ଦ୍ରବ୍ୟ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |

ତାଜା ଖବର

ସମ୍ବାଦ ଚିଠି